ckb logo

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Marcinowicach, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, e-mail: centrum@marcinowice.pl, tel. 74/ 85 85 226, wew. 28. reprezentowane przez Dyrektora.

2) W Centrum Kultury w Marcinowicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: iodmdg@gmail.com lub pod numerem telefonu 74/ 85 85 226,
wew. 28

Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Marcinowicach może przetwarzać Państwa dane w celach:

  1. a) Umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych Centrum Kulturalno – Bibliotecznemu w Marcinowicach na podstawie ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
    i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  2. b) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Marcinowicach.

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa.

6) Państwa dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Marcinowicach, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

7) W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

10) Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze,
itp. na podstawie zawartej z Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Marcinowicach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12) W związku z obowiązującymi przepisami RODO uprzejmie informujemy, że udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne, (imprezy kulturalne, uroczystości, warsztaty, spotkania, konkursy, festyny, itp.) jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Marcinowice, Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, czy mediach społecznościowych
powyższych Jednostek.

 

Administrator